1. Predmet ugovora

Predmet ovog ugovora je uređenje međusobnih odnosa organizatora turističkog aranžmana i ostalih rezervacijskih usluga – HERMES, Obrt za poslovne usluge (u daljnjem tekstu HERMES) i PUTNIKA odnosno UGOVARATELJA rezervacijske usluge ili putovanja te u slučaju kad ugovaratelj putovanja sklapa ovaj ugovor u korist treće osobe kao putnika (u daljnjem tekstu UGOVARATELJ ). Ovaj ugovor sadrži Opće uvjete i uputstva za turističke aranžmane i ostale rezervacijske usluge, odnosno poziva se na program koji sadrži sve potrebne podatke. Ugovor se smatra obvezujućim nakon što su ga potpisali djelatnik HERMES-A i UGOVARATELJ te nakon što UGOVARATELJ u cijelosti uplati cijenu turističkog aranžmana ili dio cijene te nesporno osigura plaćanje preostalog iznosa do ugovorenog datuma. Ukoliko ugovaratelj nije u mogućnosti osobno potpisati ugovor, ugovor proizvodi pravne učinke tek kad HERMES primi cijeli ugovoreni iznos cijene aranžmana ili ako je to izričito ugovoreno, dio ugovorene cijene i dokumentaciju kojom se nesporno osigurava uplata preostalog dijela cijene do ugovorenog datuma. Prilikom sklapanja ugovora ugovaratelj/putnik je dužan dati osobne podatke i pravodobno dostaviti svu dokumentaciju potrebnu za organiziranje predmeta Ugovora. Ugovaratelj jamči da je HERMES-u dao ispravne i važeće podatke potrebne za nesmetanu realizaciju aranžmana te prihvaća sve zakonske obveze koje proizlaze iz ovog Ugovora i pozitivnih zakonskih propisa.

 1. Rezervacije i plaćanje

Prilikom prijave, za potvrdu rezervacije aranžmana, ugovaratelj/putnik uplaćuje 30% cijene aranžmana (ukoliko u programu nije navedeno drugačije). Ostatak do ukupne cijene aranžmana uplaćuje se najkasnije 14 dana prije početka usluge ili putovanja ili se osigurava dokumentacija za nespornu naplatu ukupne cijene aranžmana. Ukoliko ugovaratelj/putnik ne ispuni svoju obavezu do najkasnije 14 dana prije početka aranžmana, smatrat će se da je odustao od rezervacije bez mogućnosti povrata uplaćene akontacije.
Za potvrdu rezervacija po “Last minute” ponudama ugovaratelj/putnik je dužan odmah uplatiti iznos aranžmana u cijelosti ili osigurati nespornu naplatu cijelog iznosa aranžmana.

 1. Cijene

Cijene aranžmana su objavljene u programima i vrijede od dana objavljivanja programa. Cijene navedene u HERMES-ovim programima bazirane su na osnovi ugovora s našim partnerima i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta u destinaciji u kojoj putnik/ugovaratelj boravi te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet prigovora.
Ukoliko se radi o putovanju u inozemstvo HERMES  može predvidjeti da putnik određene usluge koje će se koristiti u inozemstvu plaća na licu mjesta u valuti zemlje u kojoj se nalazi. Za usluge koje se plaćaju na licu mjesta putnik eventualni prigovor podnosi izravno izvršitelju usluge. HERMES može, najkasnije 21 dan prije početka putovanja, zahtijevati povećanje ugovorene cijene ako je nakon sklapanja ugovora došlo do promjene valutnih tečajeva ili do povećanja cijene usluga koje čine paket aranžman, osobito povećanja troškova prijevoza, uključujući i troškove goriva ili do povećanja pristojbi  (u zračnim i ostalim lukama i sl.), povećanja cijene smještaja, a koje utječu na cijenu aranžmana. U tom slučaju cijena aranžmana povećati će se recipročno povećanju cijene kalkulativnih elemenata na temelju kojih je formirana cijena. Ugovaratelj aranžmana/putnik se obvezuje prihvatiti povećanje ugovorene cijene do 10%. Ukoliko dođe do povećanja ugovorene cijene u iznosu većem od 10%, ugovaratelj aranžmana/putnik ima pravo odustati od aranžmana, s tim da je to dužan pismenim putem javiti HERMES-u u roku od 2 radna dana od primljene obavijesti. U slučaju odustanka od aranžmana, ugovaratelj/putnik nema pravo na naknadu štete. Ako ugovaratelj/putnik svoj odustanak ne dostavi HERMES-u u pismenom obliku i u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene.

 1. Usluge smještaja, kategorizacija i opis usluga

Ukoliko se radi o ponudi smještaja preko HERMES-a, ponuđeni hoteli, apartmani, brodovi ili drugi objekti u HERMES-ovim programima opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje u trenutku izdavanja programa. Ukazujemo da se lokalna kategorizacija u pojedinim zemljama bitno razlikuje. Smještaj, prehrana, udobnost i druge usluge pod nadzorom su mjesnih i državnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. HERMES ne preuzima odgovornost za različitost turističkih standarda pojedinih zemalja.   Raspored smještaja u sobama ili apartmanima određuje recepcija u mjestu boravka. Ukoliko putnik/ugovaratelj nije izričito ugovorio sobu ili apartman posebnih odlika, prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu ili apartman za izdavanje u pojedinom objektu ili destinaciji opisanom u programu putovanja. Smještaj nije moguć prije 16 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se mora napustiti do 10 sati na dan završetka korištenja usluge, ukoliko u programu putovanja nije drugačije navedeno. Za kasnije individualne dolaske u smještajne objekte (iza 20 sati) potrebno je prethodno, najmanje jedan dan prije polaska na put, o tome obavijestiti HERMES, ukoliko takav kasniji dolazak nije predviđen programom putovanja.

 1. Putni dokumenti, poštivanje propisa

Ugovaratelj usluge/putnik koji se prijavljuje za putovanje u inozemstvo mora imati važeće putne dokumente. Putnik je prilikom prijave ili do isteka roka koji je naveden u programu dužan HERMES-u dostaviti sve potrebne podatke i dokumente za ishođenje vize za zemlju u koju se putuje. HERMES ne jamči odobrenje vize. Ukoliko putnik ne ispuni navedene obaveze ili mu zahtjev za ishođenjem vize bude odbijen, smatrat ce se da je putnik odustao od putovanja. Putnik je dužan poštivati carinske, devizne i  druge propise. Ukoliko putnik zbog nepoštivanja propisa ne može nastaviti putovanje, sam snosi sve troškove i posljedice koje zbog toga nastanu. Ukoliko putnik za vrijeme trajanja putovanja izgubi putne dokumente ili mu budu ukradeni, dužan je na vlastiti trošak osigurati nove. Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i prtljaga ispune uvjete predviđene viznim, graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima, kako u RH, tako i zemlje u koju se putuje, pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima te surađivati s predstavnikom organizatora putovanja i davateljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja navedenih obveza, putnik odgovara za načinjenu štetu, a HERMES otklanja svaku odgovornost za takvu štetu. U tom slučaju iznos štete putnik podmiruje kod vlasnika objekta (hotela,broda,restorana,apartmana i sl.) na recepciji.
Kod putovanja u inozemstvo, prilikom potpisivanja ugovora djelatnik HERMES-a će putnika upoznati sa izvorima informacija o zemlji u koju putnik putuje uključujući i mišljenje Ministarstva vanjskih poslova RH.

Preporučujemo svakom putniku da se i osobno informira na web-stranici www.mvep.hr i pogleda popis država visokog ili umjerenog rizika prema mišljenju MVEP RH.
Svim putnicima koji nisu državljani Hrvatske i nemaju hrvatske putne dokumente preporučamo da se prije uplate aranžmana osobno informiraju o zemlji u koju putuju i uvjetima koje je potrebno ispuniti za putovanje u tu zemlju imajući u vidu različitost propisa koji vrijede za državljane pojedinih zemalja. HERMES može uputiti putnika na izvor informacija ali niti na koji način ne preuzima odgovornost za posljedice koje bi uslijed nepoštivanja tih propisa mogle proisteći za samog putnika.
Nevaljane putne isprave, odnosno neodobravanje vize koje ima za posljedicu odustajanje od putovanja, ni u kojem pogledu ne obavezuje HERMES te se primjenjuju uvjeti otkaza putovanja. HERMES otklanja svaku odgovornost za štetu koja bi proistekla iz nepoštivanja propisa pojedinih zemalja ili koje bi prouzročile nevaljale putne isprave.

 1. Putno osiguranje

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, djelatnici HERMES-a dužni su ugovaratelju/putniku ponuditi “paket” putnog osiguranja koji se sastoji od: dragovoljnog zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka u inozemstvu, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, osiguranje prtljage te osiguranje od otkaza putovanja ili aranžmana. Potpisom ugovora putnik potvrđuje da mu je ponuđen paket putnih osiguranja. U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu izravno ugovoriti kod jednog od osiguravatelja ili kod HERMES-a, pri čemu HERMES sudjeluje samo kao posrednik.
Potpisivanjem ovog ugovora smatra se da su putnicima ponuđena i preporučena osiguranja navedena u prethodnom stavku.

 1. Osiguranje od rizika otkaza aranžmana ili putovanja

Ukoliko ugovaratelj/putnik prilikom prijave za aranžman/putovanje predviđa da bi zbog određenih situacija morao otkazati putovanje, preporučujemo uplatu police osiguranja od otkaza. Osiguranje od otkaza ne može se uplatiti naknadno nego samo kod prijave za putovanje ili aranžman.
Osiguranje od otkaza vrijedi samo u sljedećim slučajevima, i to uz obaveznu pismenu potvrdu: vojni poziv, bolest, smrtni slučaj u užoj obitelji. Ukoliko putnik nema ugovoreno osiguranje od otkaza, a mora otkazati putovanje i ima potvrdu o vojnom pozivu, bolesti ili smrtnom slučaju, HERMES zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u članku 8. ovog Ugovora. Kod otkazivanja aranžmana ne isplaćuje se trošak ishođenja viza i u slučaju da putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Uplatom police osiguranja od otkaza putnik sva svoja potraživanja prenosi na osiguravajuće društvo čiju policu osiguranja od otkaza posjeduje, a HERMES se obvezuje putniku osigurati svu dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje potraživanja ugovaratelja/putnika prema osiguravajućem društvu, a koja se odnosi na aranžman. Svi uvjeti otkaza navedeni su u polici osiguranja te svakom putniku preporučujemo da ih osobno pročita.

 1. Otkazivanje putovanja od strane ugovaratelja/putnika

Ukoliko ugovaratelj/putnik otkaže uplaćeni aranžman, HERMES od ukupne cijene aranžmana zadržava (ako u programu nije navedeno drugačije):

 • do 30 dana prije početka programa/putovanja 10% cijene aranžmana, a  najmanje 100 kn
 • 29-22 dana prije početka programa/putovanja 30% cijene aranžmana
 • 21-15 dana prije početka programa/putovanja 40% cijene aranžmana
 • 14-8 dana prije početka programa/putovanja prije polaska 80% cijene aranžmana
 • 7-0 dana prije prije početka programa/putovanja i nakon polaska 100% cijene aranžmana

Wellness putovanja u inozemstvo

 • do 30 dana prije početka programa/putovanja 25% cijene aranžmana
 • 29-15 dana prije početka programa/putovanja 80% cijene aranžmana
 • 14-0 dana prije početka programa/putovanja i nakon polaska 100 % cijene aranžmana

Navedeni troškovi primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta kao i na sve druge bitne promjene. HERMES zaračunava stvarne troškove zamjene ako putnik – nositelj ugovora otkaže putovanje, a nađe drugog korisnika iste rezervacije koji zadovoljava sve uvjete za korištenje navedenog aranžmana.
Ukoliko 21 dan prije polaska na wellness putovanje putnik nije uplatio ostatak iznosa ili osigurao neospornu naplatu aranžmana, HERMES smatra da je putnik odustao od rezervacije, bez mogućnosti povrata uplaćene akontacije za putovanje.

 

 1. Otkazivanje aranžmana/putovanja od strane HERMES-a ili promjena programa putovanja

 

Ako HERMES prije početka aranžmana ili putovanja značajnije izmijeni program, smještaj ili cijenu, dužan je bez odgode o tome obavijestiti putnika u pisanom obliku. Putnik je dužan u roku od 2 radna dana od primitka obavijesti, prihvatiti izmijenjeni program ili ga odbiti. U slučaju odbitka ili oglušivanja na ponudu, HERMES se obvezuje u roku od 7 radnih dana vratiti putniku uplaćeni dio cijene. U slučaju prihvata, zamjenski aranžman koji mu je HERMES ponudio smatra se novim Ugovorom o aranžmanu/putovanju, s tim da se putnik odriče svih potraživanja prema HERMES s bilo kojeg pravnog osnova koji bi proizlazio iz prvotnog ugovora.
Ako HERMES nakon početka aranžmana/putovanja nije pružio veći dio ugovorenih usluga ili ako ocijeni da neće biti u stanju osigurati ispunjenje većeg dijela ugovorenih usluga, HERMES može na svoj teret, a uz suglasnost putnika izvršiti izmjene programa za nastavak putovanja te po potrebi obeštetiti putnika za razliku u cijeni između ugovorenih i stvarno pruženih usluga. Uz pismeni pristanak putnika HERMES može neizvršeni dio usluge zamijeniti nekom drugom uslugom, pri čemu se putnik odriče prava na potraživanja od HERMES-a za tako međusobno ugovoreni i izmijenjeni dio aranžmana/putovanja u odnosu na sklopljeni ugovor o putovanju.
Ako HERMES nije mogao na odgovarajući način izmijeniti program putovanja ili ako putnik iz opravdanih razloga ne prihvati izmjene, HERMES će mu na svoj trošak omogućiti povratak do mjesta polaska ili nekog drugog mjesta, ako je putnik s time suglasan, te mu nadoknaditi eventualnu štetu koju je pritom pretrpio. Šteta se isplaćuje u visini dijela cijene neiskorištenog dijela ugovorenog programa, i to na osnovi prigovora putnika. HERMES će prigovor rješavati na način naveden u točki 11. ovog ugovora.

Najveći iznos štete može biti iznos cijene ugovorenog aranžmana.
HERMES je ovlašten jednostranom izjavom potpuno ili djelomično raskinuti ugovor, bez obveze naknade štete putniku, ako nastupe vanjske izvanredne i nepredvidive okolnosti koje se nisu mogle spriječiti, izbjeći ili otkloniti, a koje bi da su postojale u vrijeme sklapanja ugovora o organiziranju putovanja bile opravdan razlog za HERMES da ne sklopi ugovor. U tom slučaju putnik ima pravo na povrat uplaćenog iznosa u cijelosti odnosno razlike u cijeni između ugovorenih i pruženih usluga.
HERMES zadržava pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana prije početka putovanja, ukoliko je putovanje otkazao Organizator putovanja za kojeg je HERMES bio posrednik u prodaji navedenog aranžmana ili ukoliko se za određeno putovanje nije prijavio najmanji broj putnika potreban za realizaciju aranžmana naveden na svakom pojedinačnom programu putovanja ili iz nekog drugog valjanog razloga.
HERMES  zadržava pravo promjene dana ili sata putovanja zbog promjene reda letenja ili zbog nastupanja nepredviđenih okolnosti, pravo promjene smjera putovanja ukoliko se promijene uvjeti za putovanje (promijenjen red letenja, sigurnosna situacija u određenoj zemlji, elementarne nepogode ili druge situacije na koje HERMES ne može utjecati), i to bez naknade štete, a prema važećim propisima u domaćem i međunarodnom prometu.
HERMES ne preuzima odgovornost za promjene zbog nepredviđenih okolnosti i više sile u toku putovanja. U tom slučaju može osigurati usluge s obzirom na datu situaciju.

 

 1. Aranžmani i Putovanja u organizaciji drugih Agenata i Organizatora

Za sve aranžmane gdje je HERMES glavni organizator vrijede ovi Opći uvjeti osim u slučaju gdje je HERMES posrednik odnosno nije glavni organizator putovanja. Takvi aranžmani će biti posebno označeni i za njih se primjenjuju Opći uvjeti odgovornog organizatora te HERMES ne odgovara za provedbu turističkih aranžmana drugih organizatora. Potpisivanjem ugovora UGOVARATELJ/PUTNIK u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja.

 

 1. Rješavanje prigovora

Ugovaratelj/Putnik ima pravo prigovora zbog neispunjene ugovorene usluge. Ugovaratelj/Putnik je dužan uložiti pismeni prigovor HERMESU, i to u roku od 8 dana od dana završetka aranžmana ili putovanja. Prigovori uloženi nakon proteka roka od 8 dana neće se uzeti u razmatranje. Naglašavamo da je u interesu putnika da nastupa u dobroj namjeri i iskaže volju za rješavanjem prigovora u tijeku putovanja ili aranžmana te svoj pismeni prigovor uputi davatelju usluge na licu mjesta (recepciji, prijevozniku, ugostitelju ili putničkoj agenciji u odredištu) te od davatelja usluga zatraži pismenu potvrdu da je zaprimio prigovor. Svaki putnik – nositelj ugovora prigovor podnosi zasebno. HERMES neće uzeti u razmatranje grupne prigovore.
HERMES je dužan donijeti pismeno rješenje na prigovor u roku od 15 dana po primitku prigovora i to na način na koji je prigovor zaprimljen (e-mailom, poštom ili osobnom dostavom na koju će biti odgovoreno pismenom pošiljkom s povratnicom). HERMES će rješavati samo one prigovore za koje putnik dostavi dokaz da je uputio pismeni prigovor davatelju usluge na licu mjesta i da se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta. Ukoliko je zbog krivnje HERMESA došlo do neispunjavanja programa ili dijela usluga, putnik ima pravo na naknadu u visini stvarne vrijednosti neiskorištenih usluga i ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. U slučaju sklapanja ugovora o organiziranju putovanja kao “last minute” (putovanje u posljednji trenutak) ili ugovora kod kojeg ime smještajnog objekta PUTNIK saznaje tek po dolasku u destinaciju (akcije kao: fortuna, rulet, no name, as, jocker, i sl.), ugovaratelj/putnik prihvaća sve rizike takvog putovanja. Takva putovanja u sebi sadrže neizvjesne činjenice na koje HERMES ne može utjecati, a ugovaratelj/putnik je prvenstveno zbog povoljnije cijene prihvatio takvo putovanje, te zbog toga ugovaratelj/putnik nema pravo prigovora prema HERMESU. Dok HERMES ne odluči o prigovoru putnika, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacija u medije.

 1. Zdravstveni propisi

Ugovaratelj/Putnik je dužan obavijestiti HERMES o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl., a koje bi mogle ugroziti odvijanje aranžmana/putovanja (ako iz zdravstvenih i drugih razloga traži određenu vrstu hrane, boluje od kronične bolesti, alergija i sl.). U nekim programima navedena su posebna pravila za putovanje koja obuhvaćaju obavezno cijepljenje i nabavku odgovarajućih dokumenata. Putnik je dužan obaviti obavezno cijepljenje kao i posjedovati potvrde i dokumente o tome ukoliko je to preporuka prilikom uplate putovanja u određene zemlje. Također, preporučujemo uplatu police za zdravstveno osiguranje.

 1. Prtljaga

Prijevoz prtljage do određene težine, koju određuje prijevoznik, je besplatan. Kod zrakoplovnog prijevoza, višak prtljage doplaćuje sam putnik prema važećim pravilima i cijenama prijevoznika. Djeca do 2. godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage. HERMES ne preuzima odgovornost za izgubljenu ili oštećenu prtljagu. Prijave za izgubljenu prtljagu putnik upućuje prijevozniku ili hotelu. Kod zrakoplovnog prijevoza, za prtljagu je odgovorna isključivo zrakoplovna kompanija, i to na osnovi propisa koji vrijede u zračnom prometu. U slučaju gubitka prtljage putnik ispunjava obrazac PIR zrakoplovne kompanije koja je izvršila prijevoz te ga predaje predstavniku zrakoplovne kompanije, a jedan primjerak zadržava za sebe. Na osnovi ispunjenog obrasca, zrakoplovna kompanija mu isplaćuje odštetu po propisima koji vrijede u domaćem i međunarodnom putničkom zračnom prometu.
U slučaju gubitka prtljage u hotelu, putnik zahtjev upućuje hotelu u kojem je prtljaga izgubljena. Preporučujemo uplatu police za osiguranje prtljage.

 1. Zaštita osobnih podataka

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije ugovorenih aranžmana i koristit će se za daljnju komunikaciju. HERMES se obvezuje da osobne podatke putnika neće iznijeti iz zemlje osim u svrhu realizacije ugovorenih aranžmana. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje polica putnog osiguranja, odnosno ukoliko putnik zaključi policu osiguranja, tada će se njegovi osobni podaci proslijediti osiguravajućem društvu. Osobni podaci putnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno Odluci Uprave društva o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Ugovaratelj/Putnik je suglasan da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu realizacije ugovornih aranžmana i marketinških akcija HERMES-a.

 1. Informacije

Obavijesti koje putnik dobije na prijavnome mjestu ne obavezuju organizatora u većoj mjeri nego što su to obavijesti i informacije navedene u samom programu putovanja.

 

 1. Završne odredbe

Ovi uvjeti i uputstva za putovanje isključuju sve dosadašnje uvjete i uputstva o putovanju. Opći uvjeti i uputstva o putovanju su sastavni dio Ugovora kojeg putnik sklapa s HERMES-om.
Stranke se obvezuju da će moguće sporne slučajeve riješiti sporazumno. Ukoliko to nije moguće, u slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu, a primjenjuje se hrvatsko pravo.
Zagreb, 01.01.2017.